خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

ویژگی های تفکر خلاق

ویژگی های تفكر خلاق عبارتند از:


1.خلاقیت در ارتباط با میل، رغبت و آمادگی شدید اتفاق می افتد.


2.خلاقیت كار در نهایت ظرفیت شخصی را در بر می گیرد،  نه در حد معمول آن.


3.خلاقیت، تنظیم مجدد، بسط یا تفسیر و یا بازسازی اندیشه ها،  نظریه ها و یا عقاید را در برمی گیرد.


4.خلاقیت به یك مكان درونی برای ارزشیابی بیشتر از مكان بیرونی آن احتیاج دارد


5.خلاقیت بعضی اوقات،  از طریق پرهیز از درگیری شدید برای مدتی به منظور اجازه دادن به بروز جریان آزاد فكر تسهیل می شود.

خصوصیات شخص خلاق

یافته های علمی نشان می دهد كه اشخاص خلاق كم و بیش دارای خصایص ششگانه زیر هستند:


1.صیح صحبت می كنند.


2.در جو آزاد انعطاف و وفاق دارند و در جو فشار گردن كشی می كنند.


3.در فكر كردن بیشتر واگرا و مبتكرند تا هم گرا و دنباله رو.


4.حافظه خوب و فكر جویای آنها سبب می شود كه هر چیز نوظهور را آشنا بیابند.


5.به خلق خوش و رفتار شوخ تمایل دارند


6.به داشتن افكار احمقانه و غریب شهرت دارند.


به آسانی می توان دریافت كه بعضی از این مختصات سبب ناراحتی بسیاری از معلمان می شود خوشبختانه عدم وفاق در زمینه خاص بیش از آنكه نمودی از شرارت ذاتی باشد، به طور ساده یك صفت مطلوب شناخته می شود و این شناخت اولین گام معلم یا مربی در جهت حفظ این منبع خلاقیت محسوب می شود.

اما این نگرانی كاملاً از بین نمی رود،  زیرا خلاق بالقوه در مدرسه به دفعات عدیده ناموفق است و نیز خلاقان بالقوه افرادی مستقل،  روشنفكر،  زبان دار در حد اعلا هستند و در بعضی اوقات غیراجتماعی اند. آنان از درس حفظی و گوش دادنی عادی لذت نمی برند. دانش آموز خلاق تفكری تحلیلگر، بارور و سازنده دارد. او می تواند ذهن خود را روی یك چیز متمركز كند و آن قدر به آن انرژی بدهد تا واقعیت امر با آفریدن تصویری كاملاً  واضح و قابل درك در ذهن روشن شود و در نهایت مسئله حل گردد

ویژگی های کودکان خلاق


 • كودكان خلاق اغلب با آب  و تاب حرف مي زنند. ذكر جزييات يك ماجرا  و به تفضيل سخن گفتن  مي تواند نشانه قدرت  خيال و تصور زياد باشد.
 • دقت و توجه شدید در گوش  دادن، مشاهده كردن يا انجام دادن  كاري دارند
 •  شور و نشاط و مشغوليتهاي  شديد جسماني دارند
 •  در صحبتهای خود از قیاس استفاده می کنند
 •  عادت به وارسی منابع مختلف دارند
 •  با دقت به اشیا و پیرامون خود می نگرند
 •  اشتیاق به صحبت کردن درباره كشفيات با ديگران دارند
 •  توانایی ابداع بازیهای جدید و تغییر در بازیها دارند
 • کنجکاوی زیادی برای سردرآوردن از امور دارند
 •  در گفتار خود جسارت زیادی دارند
 •  سئوالات عجیبی طرح می نمایند