خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

ارتباط خلاقیت و یادگیری در کودکان

خانواده بی تردید مهمترین نقش را در ایجاد و هدایت خلاقیت كودك دارد. فرزندان خلاق به آرامش روانی و اعتماد به نفس نیاز دارند.

اشاره: همه ما اغلب با دیدن كودكانی كه رفتار قابل ملاحظه ای دارند،  از  آنها به عنوان كودكان نابهنجار یاد می كنیم، برخی از معلمان نیز با دیدن چنین دانش آموزانی،  بدون ارزیابی هوش و توان خلاقیت او،  برخوردهای نادرستی از خود نشان می دهند. البته این رویه در مورد پدر و مادران چنین فرزندانی هم صادق است. یكی از دوستان می گوید:  چند سال پیش در گفت وگو با یكی از پدران مراجعه كننده به كانون اصلاح و تربیت،  متوجه شدم كه پدری،  فرزندش را به خاطر شیطنت،  شوخ طبعی،  رفتار گاه احمقانه و در نهایت زبل بازی بر زمین كوفته بود،  به عبارت دیگر او با این عمل خود،  فرزند خلاق خود را ناخواسته به فرزند بزهكار مبدل كرده بود. چون فرزندش پس از این رفتارهای نابهنجار پدر،  دچار دگرگونی اساسی شده بود،  چرا كه از آن فرزند خلاقه با فكر مثبت دیگر اثری نبود. او باید این بار خلاقیت اش را در رفتارهای بزهكارانه دنبال می كرد؟