خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

خلاقیت ، ضرورت و اهمیت

 در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است و خلاقیت در وهله نخست به عنوان شرط بقا و دوام زندگی تلقی می‌شود.خلاقیت قبل از هر چیزی، سازش با تغییر و تحول و همراه شدن با زمان است.

بی‌تردید انسانی که نتواند با شرایط زمان و مکان و آنچه بر آن حاکم است همراه و همگام شود، محکوم به فناست. خلاقیت فرایندی است که انسان را پویا و زنده نگاه می‌دارد و قادر می‌سازد تا از امکانات پیرامون خود در جهت بقا  و رشد و تکامل استفاده کند، چراکه به‌واسطه خلاقیت است که ذهنی باز و استعدادی شکوفا می‌شود.

نتیجه خلاقیت
آنچه سایرین مسئله تلقی می‌کنند برای آنها فرصت‌هایی جهت ابداع راه‌حل‌های بکر است و به جای اینکه تغییر آنها را بترسانده و مأیوس کند، آنها را به وجد می‌آورد. ما همگی مسئول زندگی خود هستیم و برای تغییر آن هر زمان که تصمیم بگیریم  توانمندیم.

ابعاد خلاقیت
خلاقیت، میل به دانستن، دوباره نگاه کردن و خط زدن اشتباهات است. وارد شدن به آب‌های عمیق و خارج شدن از درهای بسته و دست دادن با آینده است و به‌طور‌کلی نگاه کردن به مسائل از زوایای مختلف است.

تفکر خلاق چیست؟

یکی از راه‌های متعدد فکر کردن، اندیشیدن آگاهانه به جملات و مشاهدات است که به آن تفکر خلاق می‌گویند، که عبارت است از توانایی ترکیب اجزایی که به نظر جدا یا مستقل می‌آیند.

آنچه  در ظهور و پرورش تفکر خلاق موثر است، عبارت است از:
1 – فراگرفتن مهارت‌های عقلانی و کسب معلومات2 – طرز تفکر انتقادی3 – محرک‌های حسی باغنای محیطی4 – رهایی از محرک‌های حسی و غنی محیطی5 – رهایی از جمود روانی6 – تقویت قدرت تخیل7 – داشتن آرزوهای بلند منطقی8 – مساعد بودن عوامل فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی9 – داشتن روحیه‌ای کنجکاو و دقت‌نظر در شجاعت و اعتماد به نفس.

آنچه  فرد را از تفکر خلاق باز می‌دارد، عبارت است از:

1 – ترس و اضطراب

2 – نبود تشویق و انگیزش

3 – خودرأیی و استبداد فکری

4 – کـــار سخـت و اجـباری و مشغله زیاد

5 – پــــرهیــز از تـــحقــیق و جست‌وجوگری

6 – ترس یا دغدغه از ادامه نیافتن کار  یا احتمال متوقف شدن آن

7 – ضعف‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

8 – نبود بهداشت روانی در خانواده یا محل کار.