خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

ده قانون برای سد کردن راه نوآوران

1-    نسبت به هر نظر با عقيده تازه بدبين باشيد (تنها بدين علت که آن تازه است و بدين علت که از سطوح پايين سازمان به طرف بالا مي آيد)

2-   هميشه اصرار کنيد که اعضاي سازمان پيش از اينکه نزد شما بيايند بايد از چندين سطوح سازماني بگذرند و نظر موافق ، آنها را طلب نمايند (از آنها امضاء بگيرند)

3-   از دواير يا افراد بخواهيد که نسبت به پيشنهادات و نظرات جديد ساير اعضاء انتقاد کنند (اين باعث مي شود که شما وقت زيادي صرف تصميم گيري نکنيد و تنها در آن ميان نظراتي که بتوانند از انتقادات زيادي بگذرند و به شما ارائه شوند مورد توجه قرار داده و در آن باره تصميم بگيريد).

4-   خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشاييد هيچ گاه از هيچ نظر تازه اي ستايش نکنيد (همين امر باعث مي شود که افراد با احتياط قدم بردارند پيوسته  اين مطلب را يادآور شويد که شما در هر لحظه مي توانيد آنها را اخراج کنيد)

5-   وجود مسائل را دليلي بر شکست فرد بدانيد و پيوسته افراد را تضعيف کنيد تا آنها هر نوع مشکل يا مساله اي را در سازمان دارند از نظر شما پنهان دارند.

6-    همه چيز را به دقت کنترل کنيد ، از افراد بخواهيد که همه چيز را بشمارند و پيوسته اين کنترل و شمارش را تکرار نماييد.

7-   در رابطه با تجديد سازمان يا اجراي سياست هاي مربوط به تغيير سازماني در پنهان و خفا تصميم بگيرد و سپس بصورت غيرمنتظره اعلان نماييد. (همين امر باعث مي شود که افراد احتياط بيشتري بکنند و جرأتشان کم شود.

8-   قبل از اينکه بصورتي دقيق ندانيد ، چرا افراد اطلاعاتي را درخواست کرده اند و اگر خواسته آنها از نظر شما قابل توجيه نيست ، هيچ اطلاعاتي را به آنها ندهيد و بايد اطمينان حاصل کنيد که چنين اطلاعاتي بصورت آزاد و مجاني در اختيار افراد قرار نمي گيرد (اجازه ندهيد که داده ها و اطلاعات به دست افراد ناباب بيفتند.

9-   با شعار «تفويض اختيار» و مشارکت دادن افراد در امور برخي از اختيارات مربوط به کاهش دادن نيروها ، منتظر خدمت کردن افراد با اجراي دستورات تهديد آميز را به افراد زيردست واگذار کنيد و از آنها بخواهيد اين دستورات را سريع انجام بدهند.

10-  و بعد از همه اين حرف ها هيچ گاه فراموش نکنيد که شما در رأس سازمان قرار داريد و هميشه از همه جزئيات کارآگاهي کامل داريد.